slider image
slider image
slider image
slider image

Zašto offshore

Zašto osnovati Offshore kompaniju? 

offshore osnivanje otvaranje

Korišćenjem offshore kompanije može se osigurati izvestan broj prednosti. U napomenama koje slede dali smo skicu nekih struktura koje su na raspolaganju i naveli primere na koje se načine mogu koristiti offshore  kompanije.

Ovde nismo imali nameru da pružimo iscrpan prikaz offshore mogućnosti, i uvek ćemo podsetiti klijente da poreske i druge prednosti koje se mogu ostvariti korišćenjem offshore društava obično zavise od zemlje boravka stvarnog vlasnika i njenog zakonodavstva protiv izbegavanja plaćanja poreza, kao i da treba imati u vidu i zahteve drugih zemalja sa kojima offshore društvo može obavljati svoju delatnost. Naši zaposleni će vas sa zadovoljstvom posavetovati o svim aspektima.

Slede uobičajeni načini korišćenja offshore kompanija:

Trgovinske offshore kompanije

Kompanija za uvoz ili izvoz može biti osnovana u offshore zoni. Takva offshore kompanija će primati porudžbine direktno od kupca, ali će roba biti isporučena tom kupcu od strane proizvođača ili na mestu kupovine. Dobit koja proističe iz razlike između nabavne cene i prodajne cene će tada biti akumulirana u zoni oslobođenoj oporezivanja ili zoni niskog oporezivanja. Kod ovakvih trgovinskih kompanija važno je izabrati offshore zonu koja poseduje dobre komunikacije, jer tovarna i druga dokumentacija može biti presudna za takvu šemu.

Investicione offshore kompanije

Sredstva akumulirana preko investicionih kompanija smeštenih u offshore zonama mogu se investirati ili uložiti u celom svetu, i dok će opšte gledano povraćaji sredstava i kamate za naplatu u vezi sa tim sredstvima podlegati lokalnim porezima, postoji izvestan broj offshore zona u kojima se sredstva mogu plasirati u neoporezovane obveznice ili kao bankarski ulog na koji se plaća bruto kamata. Slično ovome, u mnogim offshore zonama se ne plaćaju porezi na kapitalnu dobit. Korišćenje offshore kompanije osnovane u odgovarajućoj zemlji donosi mogućnost investiranja na poreski efikasan način u zemlji sa visokim porezima ukoliko postoji poreski sporazum za koncesionare koji se odnosi na investicije koje vrše kompanije registrovane u nekoj offshore zemlji.

Holding offshore kompanije 

Mogu se upotrebiti offshore holding kompanije koja bi finansirala rad zavisnih kompanija u različitim zemljama tako da zavisne kompanije uživaju u pogodnostima odbitka poreza na isplaćene kamate. Ukoliko je holding kompanija smeštena u offshore zoni u kojoj ne postoje porezi na prihod ili korporativni porezi, kao ni uslovi koji nalažu isplatu dividendi, onda se dobit akumulirana u sredini oslobođenoj poreza može upotrebiti za finansiranje potreba zavisnih kompanija ili reinvestirati, prema onome što nalaže poslovanje.

Zaostavština i privatnost - Offshore kompanije 

Pojedinac koji poseduje veliku neto vrednost imovine ili drugih sredstava u izvesnom broju zemalja može poželeti da njima upravlja putem lične holding offshore kompanije tako da bi se u slučaju njegove smrti zaostavština nalazila u zemlji u kojoj je njegova offshore kompanija kompanija registrovana, a ne u svakoj od zemalja u kojoj poseduje sredstva. Ovim se ostvaruje ušteda na zakonskim taksama i izbegava se publicitet. Nema svako želju da se razmeće bogatstvom, pa pojedinac može poželeti da upravlja imovinom kroz offshore društvo već i samo zbog privatnosti koju mu donosi offshore aranžman.

Offshore kompanije koje poseduju imovinu

Korišćenje offshore holding kompanije za upravljanje imovinom u drugim zemljama često donosi velike prednosti. Pogodnosti posedovanja offshore imovine obuhvataju izbegavanje poreza na nasledstvo, izbegavanje poreza na kapitalnu dobit, lakoću prodaje koja se ostvaruje prenosom akcija u kompaniji umesto prenosom imovine koju kompanija poseduje, i smanjenje troškova kupovine imovine za kasnije kupce. Ako za primer uzmemo investiranje u imovinu u Velikoj Britaniji od strane offshore kompanije, upotreba odgovarajućeg offshore instrumenta može doneti oslobađanje od poreza na prihod, poreza na kapitalnu dobit i poreza na nasledstvo. Naročito treba imati u vidu da se, kada inostrana kompanija prodaje imovinu, ne naplaćuje porez na kapitalnu dobit, a posedovanjem imovine kroz offshore kompaniju postiže se oslobađanje od poreza na nasledstvo koji bi bilo primenljiv kada bi inostrani investitor posedovao imovinu u V. Britaniji na svoje lično ime.

Profesionalne usluge - offshore kompanije

Osnivanje offshore kompanija beograd srbijaPojedinci koji dobijaju značajne naknade za svoje profesionalne usluge, na primer u svojstvima dizajnera, konsultanata, autora ili zabavljača, mogu na offshore kompaniju preneti ili ugovorom regulisati pravo na primanje tih naknada. Offshore kompanija zapošljava pojedinca ne mora plaćati porez na svoju dobit koja može biti reinvestirana u zoni oslobođenoj poreza radi ostvarivanja dodatnog prihoda od offshore kompanije. Uplate dotičnim pojedincima se mogu strukturirati na takav način da se njihova poreska obaveza svede na najmanju meru. Jedan takav primer u vezi sa zaposlenjem u inostranstvu jeste povećanje troškova boravka i puta na račun naknade koja bi trebalo da bude isplaćena pojedincu.

Transportne offshore kompanije

Korišćenje offshore transportnih kompanija može eliminisati direktno ili indirektno oporezivanje transporta. Transportne kompanije mogu da poseduju ili čarteruju brodove, a dobit iz ove delatnosti se može akumulirati oslobođeno od poreza. Poreski i zakonski uslovi generalno nalažu da offshore kompanija koja poseduje transportno plovilo treba da bude osnovana u jurisdikciji pod čijom zastavom brod plovi. Nekada su utočišta korišćena za ovu svrhu bila Panama i Liberija. U poslednje vreme je došlo do proširenja registara i u drugim zemljama, pa se može uzeti u obzir registrovanje u Britanskim lukama registracije, kao što su one koje postoje na Ostrvu Man i Gibraltaru. Izvestan prestiž prati registrovanje broda, ili pak jahte, u nekoj od Britanskih luka registracije, a plovilo u većini luka širom sveta može pregledati nadzornik ovlašćen od strane Ministarstva trgovine i industrije Velike Britanije. Britanska zastava se uvek smatrala jednom od najpouzdanijih na svetu.

Offshore kompanije za patente, autorska prava i tantijeme

Offshore kompanije mogu kupiti ili im mogu biti ustupljena prava na korišćenje autorskog prava, patenta, robne marke ili know-how od strane njihovih originalnih vlasnika, uz pravo na podlicencu. Po pribavljanju prava na intelektualnu svojinu, offshore kompanija može zatim sklopiti ugovor sa korisnicima licence širom sveta koji će moći da koriste pravo na intelektualnu svojinu u različitim zemljama. Na primer, smatra se da je bolje otkupiti patent u fazi dok čeka na registraciju i pre nego što postane veoma vredan, tako da se za kupovinu patenta može upotrebiti manja svota. Tantijeme isplaćene iz oblasti visokog poreza često privlače porez po odbitku na izvoru. U mnogim slučajevima posrednička holding kompanija može omogućiti smanjenje stope poreza po odbitku na izvoru.